afstuderen


Laatste nieuws...


Eindrapport
IFC Cost Estimator

Calculeren met BIM (samenvatting)

De term ´calculeren´ in de titel van dit afstudeeronderzoek is synoniem voor het inschatten van kosten door de bouwkostendeskundige in de verschillende fasen van het traditionele bouwproces. Een proces met veel en wisselende partijen en omstandigheden met een eindproduct dat altijd uniek is. Communicatie is in dit proces een sleutelbegrip om informatie over te dragen. Een begrip dat weliswaar bijdraagt aan de voortgang van het proces, maar ook het proces stagneert door verlies aan informatie bij elke overdracht.

Beperking van dit verlies is mogelijk door de informatie niet meer over te dragen, maar te delen. Knelpunten daarbij zijn de fysieke afstand tussen de wisselende partijen en het gebruik van onuitwisselbare, discipline gebonden (software) middelen. Een oplossing is het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM). Anders dan bij traditionele bouwkundige tekeningen bevat dit model niet alleen geometrische informatie, maar ook informatie waarmee het BIM door de verschillende projectpartijen is verreikt en waarmee zij hun discipline eigen resultaten weer kunnen genereren. Een door BuildingSmart ontwikkeld bestandsformaat Industry Foundation Classes (IFC) maakt het bovendien mogelijk de gegevens software onafhankelijk met verschillende partijen uit te wisselen gedurende het gehele bouwproces.

Binnen dit bouwproces heeft de bouwkostendeskundige, naast zijn kostenschattende functie, een controlerende en sturende functie. Zijn sturende invloed op kostenbepalende beslissingen is in de beginfasen het grootst, omdat dan nog alternatieve oplossingen mogelijk zijn het ontwerpprobleem op te lossen. De inschattingen van kosten worden daarbij gebaseerd op aannamen voor de kwaliteit van hetgeen ontworpen moet worden en ervaringsgetallen uit het projectverleden. Door de definitieve keuzes die het ontwerpteam gedurende de fasen maakt, kan steeds meer informatie worden bepaald uit het ontwerp en neemt de sturende invloed af. De controlerende functie van de ervaringsgetallen wordt dan steeds belangrijker.

Uit het onderzoek ´Calculeren met BIM´ blijkt dat een IFC model voldoende mogelijkheden biedt om informatie op te nemen die nodig is voor het maken van een kostenschatting. Uit enkele casus blijkt echter dat gangbare modelleerpakketten waarmee de modellen worden opgebouwd deze mogelijkheden nog niet optimaal benutten. De beschikbare gegevens sluiten daardoor onvoldoende aan bij de ervaringsgetallen van de bouwkostendeskundige. Gezien de enorme hoeveelheid ervaringsgetallen en de huidige kennis van de bouwkostendeskundige om in zijn vakgebied het ontwerpproces te controleren en te sturen, is het onwaarschijnlijk dat het inschattingsproces zich als zodanig op korte termijn aan zal passen aan de mogelijkheden van BIM. In het kader van dit onderzoek naar de mogelijkheden om bouwkosten met behulp van een Bouw Informatie Model te bepalen, is daarom gekeken naar mogelijkheden het BIM in de huidige werkmethodiek toepasbaar te maken.

Gebleken is dat het de ondersteunende werkzaamheden zijn waarbij de toepassing van BIM - en het IFC model in het bijzonder - enorme positieve invloed kan hebben op de accuraatheid waarmee de bouwkostendeskundige op wijzigingen in het ontwerpproces kan inspringen. Het eindproduct van dit onderzoek is dan ook een ontwerp van een model dat kosten inschat op basis van een door de bouwkostendeskundige gekozen kwaliteit en een koppeling met een IFC bestand. De kwaliteit wordt gebaseerd op ervaring uit het verleden en heeft in beginsel een ramingfunctie voor het actuele project. Naarmate het IFC model gedurende het proces groeit, zal de oorspronkelijk gekozen kwaliteit een controlerende functie krijgen en zal de informatie uit het model bepalend zijn voor de inschatting. Gebruik van dit ontwerp kan bijdrage leveren aan de vereenvoudiging van de ondersteunende werkzaamheden en er toe leiden dat de nadruk van de werkzaamheden van de bouwkostendeskundige op de kostendeskundige kant komt te liggen. Het ontwerp is ondersteund met een prototype dat enkele van de kernactiviteiten van het ontwerp in een werkende omgeving kan nabootsen.
 © ir. Jeroen Witteman 2007 - 2017